Telefoon: 0593 850202     Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN GRAFIEK CREATIEVE COMMUNICATIE

‘Grafiek Creatieve Communicatie’, nader te noemen als ‘Grafiek’.

Artikel 1. Definities
Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.
De opdracht is het verzoek, mondeling of schriftelijk, van de opdrachtgever aan Grafiek om werkzaamheden te verrichten.
Onder Grafiek wordt verstaan: Grafiek , zijnde degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft aanvaard.
Onder opdracht wordt verstaan het verzoek van de opdrachtgever aan Grafiek om tegen betaling werkzaamheden te verrichten.
Onder werkzaamheden wordt verstaan al hetgeen Grafiek ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de door deze met het oog op diens communicatiebelangen verstrekte opdrachten, bedenkt, maakt en/of onderneemt c.q. doet maken en/of ondernemen. Onder offerte wordt verstaan de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting, indicatie of concept van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten van/met Grafiek tot het verrichten van diensten en het leveren van zaken zijn uitsluitend van toepassing de onderhavige algemene voorwaarden van Grafiek, hierna te noemen: “de voorwaarden”.
2.2 Door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, van welke aard dan ook en al dan niet vervat in door de opdrachtnemer gehanteerde algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze voorwaarden door Grafiek uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3 Vermelding van of verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbesteding of andere (algemene) voorwaarden wordt door Grafiek niet aanvaard en doet deze inkoop/aanbesteding of andere (algemene) voorwaarden niet van toepassing zijn op de onderhavige overeenkomst.

Artikel 3 Offertes
Elke van Grafiek uitgegane offerte is vrijblijvend, zowel ten aanzien van de in de offerte genoemde prijs, levertijd of anderszins.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
Overeenkomsten gelden als gesloten vanaf de dag van, respectievelijk de dag van verzending van de opdracht of opdrachtbevestiging door opdrachtgever, respectievelijk de dag waarop Grafiek een door opdrachtgever bij haar geplaatste opdracht feitelijk uitvoerde.
Dit kan door opdrachtgever mondeling, telefonisch, e-mail, digitale communicatievorm dan wel schriftelijk hebben geschied zijnde opdrachtverstrekking.

Artikel 5 Wijzigingen
Wijzigingen in de overeenkomst, alsmede in deze algemene voorwaarden, zijn slechts van kracht indien zij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen, behoudens het vermelde in artikel 6.

Artikel 6 Prijs
6.1 De door Grafiek opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2 Indien in de offerte een ‘vaste’ prijs is opgenomen, dan geldt deze als overeengekomen prijs, met inachtneming van het overige in deze voorwaarden bepaalde. Indien in de offerte geen ‘vaste’ prijs is opgenomen zal het door de opdrachtgever te betalen bedrag worden bepaald door een nacalculatie, gebaseerd op de bij Grafiek geldende uurtarieven.
6.3 Voor spoedopdrachten welke als zodanig door Grafiek aan de opdrachtgever zijn bevestigd, kan Grafiek een extra toeslag berekenen.
6.4 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren verhoging ondergaan of een verhoging optreedt van rechten of belastingen of een kostprijsverhogende verandering van de wisselkoers optreedt, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Grafiek gerechtigd de overeengekomen prijs dien overeenkomstig te verhogen.
6.5 Indien reeds een gedeelte der overeengekomen diensten is uitgevoerd, is het vermelde in artikel 6.4 onverkort van toepassing ten aanzien van de door Grafiek nog te verrichten diensten.
6.6 Meer- of minderwerk, dat tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt overeengekomen zal worden verrekend met de overeengekomen prijs.

Artikel 7 Beschrijvingen, modellen, hulpmiddelen en adviezen
In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen en dergelijke vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekende overeenkomst of een door Grafiek ondertekende opdrachtbevestiging.

Artikel 8 Uitvoering, levering en termijnen
8.1 Door Grafiek in haar offertes opgegeven termijnen, dan wel tussen partijen overeengekomen termijnen, gelden altijd bij benadering, tenzij Grafiek uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat sprake is van een fatale termijn of partijen deze fatale termijn uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeenkomen.
8.2 De termijn van uitvoering en levering begint te lopen vanaf de dag van schriftelijke orderbevestiging, doch niet eerder dan nadat Grafiek alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, documenten en dergelijke van de opdrachtgever heeft ontvangen, dan wel, indien een aanbetaling of vooruitbetaling is bedongen, niet eerder dan de dag waarop deze betaling door Grafiek is ontvangen.
8.3 Overschrijding van de termijn verplicht Grafiek niet tot enige schadevergoeding en geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden en/of anderszins zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten.
8.4 De termijn van uitvoering of levering is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige nakoming van de overeenkomst van door Grafiek ingeschakelde derden. Indien buiten de schuld van Grafiek vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden en/of door niet tijdige nakoming door voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, wordt de termijn voor zover nodig verlengd.
8.5 Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de termijn bepaalde, wordt de termijn van uitvoering en levering verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van Grafiek ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van haar te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
8.6 Grafiek is gerechtigd tot nakoming van de overeenkomst door middel van deel-uitvoering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en/of de aard van de overeenkomst zich daartegen verzet. Bij deel-uitvoering geldt elke afzonderlijke deel-uitvoering als op zichzelf uitgevoerd en is Grafiek gerechtigd ter zake deze deel-uitvoering te factureren.
Onder deeluitvoering dient tevens te worden verstaan de levering van een gedeelte van de bestelde zaken, voor zover van toepassing.
8.7 De verzending en wijze van aanlevering geschiedt op de wijze als bepaald door Grafiek, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Wanneer een opdrachtgever een zending anders wenst te ontvangen zijn de daaraan verbonden (extra) kosten en risico’s voor zijn rekening.

Artikel 9 Betaling en betalingsvoorwaarden
9.1 Tenzij anders overeengekomen of op de factuur vermeld, geschiedt betaling van de overeengekomen prijs binnen veertien dagen na factuurdatum. Onverminderd het overige in deze overeenkomst bepaalde is Grafiek steeds gerechtigd van de opdrachtgever een aanbetaling te verlangen van 50% van de totale op de overeenkomst betrekking hebbende prijs. Alle verrichte opdrachten, dus gedane zaken door Grafiek , kunnen meteen gefactureerd worden.
9.2 Grafiek is steeds gerechtigd voor de nakoming van betalingsverplichtingen zekerheidstelling te verlangen, alsmede de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat aan voormelde zekerheidstelling naar genoegen van Grafiek is voldaan.
9.3 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening zijdens de opdrachtgever te geschieden op een door Grafiek aan te wijzen bankrekening of (ter keuze van Grafiek) ten kantore van Grafiek of een door Grafiek te bepalen andere plaats.
9.4 Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, is hij vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd van 1% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volle kalendermaand wordt aangemerkt, alsmede alle op de inning van de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op het door de Nederlandse Orde van Advocaten gehanteerde incassotarief, doch met een minimum van 150,-.
9.5 Door Grafiek in het kader van een gerechtelijke procedure gemaakte kosten, waaronder begrepen proceskosten alsmede overige kosten van juridische bijstand, ook voor zover deze kosten door de Rechter niet worden toegewezen, zijn voor rekening van opdrachtgever, tenzij Grafiek door de Rechter bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.
9.6 Bij een situatie als vermeld in artikel 12.3 worden alle vorderingen van Grafiek op opdrachtgever met onmiddellijke ingang opeisbaar.
9.7 Onder opdrachtgever wordt hier mede verstaan enige tot opdrachtgevers concern behorende moeder-, dochter-, en/of zustervennootschap en/of enige anderszins met opdrachtgever gelieerde onderneming, ongeacht de rechtsvorm daarvan.
9.8 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 10 Reclames
10.1 Reclames betreffende uitgevoerde werkzaamheden of geleverde zaken, dan wel betreffende (de hoogte van) gefactureerde bedragen dienen binnen 10 dagen na uitvoering of levering, doch uiterlijk 10 dagen na factuurdatum bij aan Grafiek gericht aangetekend schrijven te geschieden, bij overschrijding van welke termijn elke aansprakelijkheid van Grafiek ter zake vervalt.
10.2 De opdrachtgever is verplicht alle door Grafiek geleverde zaken, waaronder mede te verstaan doch daartoe niet beperkt, opmaak-, druk- of andere (in digitale vorm) proeven of concepten zorgvuldig op fouten en gebreken te controleren en eventuele geconstateerde gebreken zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, doch in ieder geval uiterlijk binnen 10 dagen na levering schriftelijk aan Grafiek te melden, bij gebreke waarvan het recht op reclame is vervallen. Kleine afwijkingen leveren geen grond op voor reclame.
10.3 Grafiek dient bij reclames steeds in de gelegenheid te worden gesteld reclames te controleren. Indien de opdrachtgever na hiertoe door Grafiek schriftelijk te zijn opgeroepen hiermee in gebreke blijft, wordt de reclame geacht te zijn vervallen.
10.4 Rechtsvorderingen betreffende gebreken dienen binnen een half jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde rechter.
10.5 Indien een reclame door Grafiek geheel of gedeeltelijk terecht wordt bevonden is Grafiek, onverminderd het overige in deze overeenkomst bepaalde en te harer keuze, gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk opnieuw uit te voeren, dan wel geleverde zaken geheel of gedeeltelijk te vervangen, dan wel de overeengekomen prijs evenredig te verminderen, dan wel een billijke schadevergoeding te bepalen, waarbij Grafiek steeds gerechtigd is vooraf terugzending in originele staat te eisen van geleverde zaken en van al hetgeen voor de uitvoering van de overeenkomst in het bezit van de opdrachtgever is gekomen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 Elke aansprakelijkheid van Grafiek, waaronder begrepen bedrijfsschade, andere (indirecte) schade, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden is uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld zijdens Grafiek, en onverminderd het voor het overige in deze voorwaarden bepaalde.
11.1.1 Opdrachtgever is gehouden Grafiek te vrijwaren en schadeloos te stellen betreffende alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van Grafiek in deze voorwaarden in de verhouding met opdrachtgever is uitgesloten, waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:171 B.W. (aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten/onderaannemers).
11.1.2 Bij gebruik van foto’s in ontwerpvoorstellen zal Grafiek nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten verbonden aan publicatie. Tenzij de foto’s eigendom zijn van de klant door betalingen aan Grafiek of door zelfgenomen foto’s eventueel via Grafiek.
11.2 De opdrachtgever draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de door hem aangeleverde zaken. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde is Grafiek niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in de door de opdrachtgever aangeleverde zaken.
11.3 Indien de Rechter mocht oordelen dat Grafiek geen beroep toekomt op het in de vorige leden bepaalde beperkt de aansprakelijkheid van Grafiek zich te allen tijde tot de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid ziet, behoudens voor zover de dekking van de aansprakelijkheidsassuradeuren van Grafiek een verdergaande aansprakelijkheid mogelijk maakt.
11.4 Grafiek is in geen enkel geval aansprakelijk te stellen voor het gebruik van content (teksten, citaten, reviews, foto’s, logo’s, pictogrammen, iconen, grafisch materiaal) van derden voorzien van auteursrechtelijke bescherming. De klant is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de content.

Artikel 12 Overmacht, opschorting en ontbinding
12.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Grafiek onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – , die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Grafiek of door deze ingeschakelde derden.
12.2 Ingeval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) is Grafiek gerechtigd om hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder de verplichting van Grafiek tot enige schadevergoeding.
12.3 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Grafiek gesloten overeenkomst of uit daarmee samenhangende overeenkomsten voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Grafiek te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijk overdracht van de onderneming van opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, alsmede indien beslag ten laste van opdrachtgever wordt gelegd en dit beslag niet binnen een redelijk korte termijn is opgeheven, is Grafiek gerechtigd om zonder ingebrekestelling hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij deze (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks zonder gehoudenheid van Grafiek tot enige schadevergoeding en onverminderd de Grafiek verder toekomende rechten.

Artikel 13 Intellectuele Eigendom
13.1 Alle intellectuele eigendomsrechten -waaronder inbegrepen auteursrechten, databankrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie op de verzameling van data en Persoonsgegevens, kopieën of bewerkingen daarvan- op de door Grafiek in het kader van de uitvoering van de overeenkomst geleverde zaken, daaronder mede verstaan doch daartoe uitdrukkelijk niet beperkt, foto’s, ontwerpen, schetsen, tekeningen, illustraties enzovoort berusten bij Grafiek, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
13.2 Het is de opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Grafiek niet toegestaan om de geleverde zaken of diensten of enig gedeelte daarvan openbaar te maken of te verveelvoudigen, dan wel daarop aan anderen rechten te verlenen middels licentie of anderszins, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
13.3 De opdrachtgever staat jegens Grafiek in voor het ongestoorde gebruik door Grafiek van de geleverde of ter beschikking gestelde zaken, gegevens, ideeën, concepten en materialen. Opdrachtgever vrijwaart Grafiek zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden daarop, waaronder, doch niet uitsluitend, worden verstaan aanspraken op het gebied van het mededingingsrecht en het industriële en intellectuele eigendomsrecht. Grafiek is niet verplicht de voor de uitvoering van een overeenkomst door de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken te bewaren.
13.4 Elke wijziging, aanvulling, verbetering of aanpassing van een door Grafiek geleverde zaak of dienst kan alleen met toestemming van Grafiek worden aangebracht. De intellectuele eigendomsrechten op wijzigingen, aanvullingen, verbeteringen en aanpassingen komen toe aan Grafiek, zonder dat Grafiek daarvoor enige vergoeding verschuldigd is, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Indien nodig verplicht de opdrachtgever zich om deze rechten na daartoe ontvangen verzoek van Grafiek aan haar over te dragen.
13.5 Indien een door Grafiek uitgebrachte offerte niet wordt gevolgd door een overeenkomst is de opdrachtgever verplicht de offerte met alle daartoe behorende zaken binnen acht dagen aan Grafiek te retourneren, bij gebreke waarvan Grafiek zich het recht voorbehoudt alle dienaangaande gemaakte kosten in rekening te brengen, dan wel volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Annulering
Indien een opdrachtgever een opdracht annuleert is hij verplicht de door Grafiek reeds gemaakte kosten te vergoeden, en is hij bij wege van schadeloosstelling een bedrag verschuldigd van 15% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van Grafiek om volledige nakoming van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 Toepasselijk recht/bevoegde rechter
15.1 Op alle offertes, aanbiedingen en/of overeenkomsten van/met Grafiek is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2 Alle geschillen uit of naar aanleiding van door Grafiek verstrekte offertes en/of met Grafiek gesloten overeenkomsten zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslist door de rechter bevoegd in het Arrondissement Breda.
15.3 Het vermelde in lid 2 strekt uitsluitend ten behoeve van Grafiek. Grafiek is derhalve te allen tijde gerechtigd zich te wenden tot de Rechter die afgezien van het vermelde in lid 2 bevoegd is.

Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud
16.1 Grafiek behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan opdrachtgever afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan.
16.2 Indien Grafiek in het kader van de overeenkomst ten behoeve van de opdrachtgever door de opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt het eigendomsvoorbehoud totdat de opdrachtgever ook deze vorderingen van Grafiek geheel heeft voldaan. Tevens geldt het eigendomsvoorbehoud voor de vorderingen, die Grafiek tegen opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van opdrachtgever in een of meer van zijn verplichtingen jegens Grafiek.
16.3 De door Grafiek bewerkbare ontwerpbestanden blijf en ten alle tijden eigendom van Grafiek. Behalve, als anders overeengekomen met de opdrachtgever.
16.4 Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Grafiek te bewaren. Opdrachtgever is verplicht de zaken voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Grafiek op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van opdrachtgever op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voormelde verzekeringen zullen, zodra Grafiek zulks wenst, door opdrachtgever aan Grafiek stil worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Grafiek tegen opdrachtgever.
16.5 Indien zich een situatie voordoet als vermeld in artikel 12.3 is Grafiek gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen, met inbegrip van daartoe eventueel benodigde demontage. Opdrachtgever zal Grafiek alle medewerking ter zake verlenen.
16.6 Na terugneming van de zaken zoals vermeld in het vorige lid wordt opdrachtgever gecrediteerd voor de marktwaarde van de teruggenomen zaken, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

Artikel 17 Aard en duur van de overeenkomst
Grafiek behartigt de communicatiebelangen van de opdrachtgever binnen de grenzen van de verstrekte opdracht. De opdrachtgever is niet gerechtigd zonder toestemming van Grafiek de overeengekomen werkzaamheden door derden te laten verzorgen.
Evenmin is Grafiek gerechtigd zonder toestemming van de opdrachtgever overeenkomstige diensten te verlenen aan andere opdrachtgevers voor zover deze concurreren met de betrokken opdrachtgever.
Elke opdracht van opdrachtgever aan Grafiek, zowel mondeling als schriftelijk verkregen, geldt voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat beide partijen vanaf het moment dat de relatie zes maanden heeft geduurd deze kunnen opzeggen per aangetekend schrijven.
Na opzegging is de opdrachtgever verplicht de nog niet afgeronde opdrachten na te komen als ware er van opzegging geen sprake.

Artikel 18 Verwerkersovereenkomst en persoonsgegevens
18.1 De verwerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die Grafiek Creatieve Communicatie vof, hierna te noemen ‘Grafiek’, gevestigd te Beilen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 01131462, hierna: ‘Verwerker’ uitvoert ten behoeve van een wederpartij aan wie zij diensten en/of producten levert hierna: ‘Verwerkingsverantwoordelijke’.
Hierna in de artikelen 18 tot en met 31 gezamenlijk te noemen ’Partijen’;
18.2 (Persoons)gegevens die door Grafiek ingevoerd worden, zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit op enige wijze anders is bepaald bij wet of overeenkomst.
18.3. De Verwerkingsverantwoordelijke bepaalt de vormen van verwerking van deze persoonsgegevens en wil deze laten verrichten door Verwerker, waarbij de Verwerkingsverantwoordelijke doel en middelen aanwijst en dat Grafiek daarom als Verwerker wordt gekwalificeerd in de zin van de AVG.

18.4. Dat de artikelen 18 tot en met 31 worden gekwalificeerd als een Verwerkersovereenkomst.

18.5 Begrippen
18.5.1 Betrokkene: degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft.
18.5.2 Datalek: een inbreuk op de beveiliging van Persoonsgegevens die ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van Persoonsgegevens.
18.5.3 Personeel: de door Partijen voor de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst in te schakelen personen, welke onder hun verantwoordelijkheid zullen werken.
18.5.4 Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Ook (herleidbare) gepseudonimiseerde persoonsgegevens vallen onder dit begrip.
18.5.5 Subverwerker: derde die door Verwerker wordt ingeschakeld om ten behoeve van Verwerker Persoonsgegevens te verwerken, zonder aan het rechtstreeks gezag van Verwerker te zijn onderworpen.
18.5.6 Verwerkingsverantwoordelijke: de verantwoordelijke voor de Verwerking in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en/of Europese verordeningen en richtlijnen ten aanzien van bescherming van persoonsgegevens (AVG).
18.5.7 Verwerker: degene die ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.
18.5.8 Verwerking: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

Artikel 19 Onderwerp
19.1 Indien Verwerker alleen toegang heeft tot de Persoonsgegevens, zonder een verplichting om deze te verwerken, zal Verwerker zowel de nationale en internationale wet- en regelgeving met betrekking tot persoonsgegevens als de bepalingen van deze Verwerkersovereenkomst in acht nemen; indien en voor zover Verwerkingsverantwoordelijke Verwerker vooraf tijdig heeft gewezen op de aanwezigheid van Persoonsgegevens en de plaats (path) waar deze Persoonsgegevens zich bevinden.
19.2 Indien Verwerker zich in de Overeenkomst heeft verplicht tot het verwerken van Persoonsgegevens, zal Verwerker dit doen met grote zorgvuldigheid en in overeenstemming met de doeleinden van de verwerking en daarbij zowel de nationale en internationale wet- en regelgeving met betrekking tot persoonsgegevens en de bepalingen van deze Verwerkersovereenkomst in acht nemen; indien en voor zover Verwerkingsverantwoordelijke Verwerker vooraf tijdig heeft gewezen op de aanwezigheid van Persoonsgegevens en de plaats waar deze Persoonsgegevens zich bevinden.

Artikel 20 Verplichtingen van de Verwerkingsverantwoordelijke
20.1 Verwerkingsverantwoordelijke zal wijzigingen met betrekking tot de Verwerking (indien van toepassing) en de eventuele gevolgen daarvan tijdig, in principe binnen 10 werkdagen, aan Verwerker bekend maken.
20.2 Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de opdracht tot de Verwerking van de Persoonsgegevens (indien van toepassing) niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op rechten van derden.

Artikel 21 Verplichtingen van de Verwerker
21.1 Verwerker zal de Persoonsgegevens slechts inzien en/of verwerken indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst en zal alle redelijke instructies van Verwerkingsverantwoordelijke opvolgen.
21.2 Verwerker zal de Persoonsgegevens niet opslaan op een locatie buiten de Europese Economische Ruimte. Voor domeinregistraties kan het noodzakelijk zijn om persoonsgegevens door te geven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. Dit wordt dan beperkt tot wat vereist wordt door de betreffende registry.
21.3 Verwerker staat ervoor in dat haar Personeel zich houdt aan het gestelde in deze Verwerkersovereenkomst, indien en voor zover zij op enigerlei wijze betrokken zijn bij de Verwerking van Persoonsgegevens. De werknemers van Verwerker zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht.
21.4 Verwerker heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangewezen.
21.5 Verwerker zal op eerste verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk alle kopieën van Verwerkingsverantwoordelijke afkomstige en/of in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke verwerkte Persoonsgegevens aan Verwerkingsverantwoordelijke ter hand stellen of desgevraagd vernietigen.
21.6 Verwerker zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging daarvan, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens meebrengen.
21.7 Verwerker houdt een register bij van alle categorieën van verwerkingsactiviteiten die zij ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke heeft verricht.
21.8 Verwerker verleent Verwerkingsverantwoordelijke haar volledige en tijdige medewerking om Betrokkenen inzage in hun persoonsgegevens te laten krijgen, hun persoonsgegevens te laten verwijderen of te corrigeren, en/of aan te laten tonen dat deze persoonsgegevens verwijderd of gecorrigeerd zijn of, indien Verwerkingsverantwoordelijke het standpunt van Betrokkene bestrijdt, vast te leggen dat Betrokkene zijn persoonsgegevens als incorrect beschouwt.
21.9 Verwerker neemt adequate interne beheersmaatregelen om de verplichtingen uit deze overeenkomst na te komen en legt deze vast op een manier die controle op de naleving ervan eenvoudig mogelijk maakt. Bij Verwerking van Persoonsgegevens worden activiteiten en incidenten met betrekking tot de Persoonsgegevens vastgelegd in logbestanden.
21.10 Op aangeven van Verwerkingsverantwoordelijke werkt Verwerker mee aan encryptie (versleuteling) en pseudonimisering van Persoonsgegevens. Indien dit leidt tot hogere kosten voor Verwerker, zal Verwerkingsverantwoordelijke deze kosten vergoeden.
21.11 Verwerkingsverantwoordelijke kan eenmaal per jaar de Verwerking van Persoonsgegevens laten controleren op correcte naleving van de Verwerkersovereenkomst door middel van een onderzoek door een onafhankelijke register EDP-Auditor. De Auditor zal worden verplicht tot geheimhouding. Verwerker zal alle door de Auditor gevraagde informatie verstrekken. De Auditor zal in algemene termen rapporteren aan Verwerkingsverantwoordelijke, maar zal geen details over de getroffen beveiligingsmaatregelen bekend maken. De kosten van het onderzoek komen voor rekening van Verwerkingsverantwoordelijke.
21.12 Inhoud en omvang van de opdracht tot Verwerking en de daarvoor te betalen vergoeding is conform hetgeen daarover is geregeld in de Overeenkomst. Verwerker zal instructies van Verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking en/of opslag van Persoonsgegevens opvolgen.

Artikel 22 Subverwerker
22.1 Verwerker kan de uitvoering van de verwerkersovereenkomst geheel of ten dele uitbesteden aan een subverwerker. Verwerker blijft voor verwerkingsverantwoordelijke te allen tijde aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen uit deze verwerkersovereenkomst.
22.2 Verwerker zal aan de subverwerker dezelfde verplichtingen opleggen – en een en ander schriftelijk vastleggen in een contract – als voor hemzelf uit deze verwerkersovereenkomst voortvloeien en toezien op de naleving daarvan door subverwerker. Verwerker is volledig aansprakelijk jegens verwerkingsverantwoordelijke voor de gevolgen van het uitbesteden van werkzaamheden aan een subverwerker.
22.3 Een uitzondering op artikel 5.1 en 5.2 is de uitbesteding van domeinnaamregistraties. Afhankelijk van het Top Level Domain kunnen uw persoonsgegevens publiek worden gemaakt en/of kan verwerker niet instaan voor de beveiliging van uw persoonsgegevens.

Artikel 23 Verstrekken van Persoonsgegevens
23.1 Het is Verwerker niet toegestaan Persoonsgegevens aan anderen dan Verwerkingsverantwoordelijke te verstrekken, tenzij op grond van een wettelijke verplichting of ten behoeve van de overeenkomst met Verwerkingsverantwoordelijke.
23.2 Indien Verwerker op grond van een wettelijke verplichting Persoonsgegevens dient te verstrekken, zal Verwerker:
• De grondslag van het verzoek en de identiteit van de verzoeker verifiëren en, voorafgaand aan de verstrekking, Verwerkingsverantwoordelijke ter zake informeren;
• de verstrekking beperken tot hetgeen wettelijk verplicht is;
• verwerkingsverantwoordelijke in staat stellen om de rechten van Verwerkingsverantwoordelijke en Betrokkenen uit te oefenen en de belangen van Verwerkingsverantwoordelijke en Betrokkenen te verdedigen;
• Bij afgifte aan een Betrokkene de gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm verstrekken.

Artikel 24 Beveiliging
24.1 Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker treffen passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, opdat de Verwerking aan de vereisten van de AVG en andere Toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de Verwerking van Persoonsgegevens voldoet en de bescherming van de rechten van Betrokkenen is gewaarborgd. De beveiligingsmaatregelen die Verwerker treft zijn opgenomen in onze Privacyverklaring ‘Privacyverklaring Grafiek Creatieve Communicatie’.
24.2 Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zullen zich maximaal inspannen om de Persoonsgegevens te beveiligen en beveiligd te houden tegen indringers en tegen van buiten komend onheil alsmede tegen onzorgvuldige verwerking, onrechtmatige verstrekking of ongeoorloofde verstrekking en tegen verlies, vernietiging of beschadiging. Beide partijen zorgen ervoor dat hun IT-voorzieningen en apparatuur fysiek beschermd zijn tegen toegang door onbevoegden en tegen schade en storingen en nemen maatregelen om onbevoegde toegang tot informatiesystemen te voorkomen.
24.3 Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zullen continue bewaken of de gebruikte verwerkingssystemen (blijven) voldoen aan adequate eisen van vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht (snel herstel na tijdelijke onbeschikbaarheid).
24.4 Indien Verwerkingsverantwoordelijke daarom schriftelijk verzoekt, zal Verwerker ten aanzien van de daarbij aangeduide (categorieën van) Persoonsgegevens bijzondere maatregelen treffen voor de beveiliging en/of de geheimhouding daarvan. Indien dit leidt tot hogere kosten voor Verwerker, zal Verwerkingsverantwoordelijke deze kosten vergoeden.

Artikel 25 Datalek
25.1 Wanneer zich een datalek voordoet bij Verwerker, meldt Verwerker dit onmiddellijk, maar in ieder geval binnen 24 uur, aan Verwerkingsverantwoordelijke onder opgave van de aard van het Datalek, de (vermoedelijke) gevolgen daarvan en de maatregelen die zijn getroffen om de gevolgen te verhelpen of te beperken.

Artikel 26 Geheimhouding
26.1 Alle gegevens van Verwerkingsverantwoordelijke en haar klanten zijn vertrouwelijk en zullen door Verwerker als zodanig worden behandeld. Verwerker is gehouden tot geheimhouding van alle Persoonsgegevens en informatie die zij verwerkt, of waarvan zij in het kader van de Overeenkomst of deze Verwerkersovereenkomst kennis krijgt.
26.2 De geheimhouding is niet van toepassing op informatie:
- Die openbaar bekend is zonder dat deze openbaarmaking een gevolg is van een ongeoorloofde daad;
- Waarvan vrijgave is vereist op grond van enige wettelijke bepaling of Rechterlijk bevel, een en ander op voorwaarde van voorafgaande schriftelijke kennisgeving van de openbarende partij, aan de partij wiens informatie het betreft;
- Die een Partij onafhankelijk ontwikkeld heeft;
- Die een Partij reeds in haar bezit heeft zonder verplichting tot vertrouwelijkheid.
- Na het beëindigen van deze Verwerkersovereenkomst zal dit artikel en de hierin vastgelegde geheimhoudingsplicht van kracht blijven.

Artikel 27 Aansprakelijkheid
27.1 De aansprakelijkheid van Verwerker voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Verwerkersovereenkomst, is per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag van de door Verwerker ontvangen vergoedingen voor de werkzaamheden onder deze Verwerkersovereenkomst over de maand voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. De aansprakelijkheid van de Verwerker voor directe schade zal in totaal nooit meer bedragen dan het bedrag, dat wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van Verwerker.
27.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:
- Schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (‘zaakschade’) of personen;
- Redelijke en aantoonbare kosten om de Verwerker er toe te manen de Verwerkersovereenkomst (weer) deugdelijk na te komen;
- Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.
27.3 De aansprakelijkheid van Verwerker voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is. Onder indirecte schade valt in ieder geval gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade verband houdende met het gebruik van door Verwerkingsverantwoordelijke voorgeschreven gegevens of databestanden, of schade door verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden.
27.4 De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Verwerker of haar bedrijfsleiding.
27.5 Tenzij nakoming door Verwerker blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Verwerker wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Verwerkingsverantwoordelijke de Verwerker onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Verwerker ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Verwerker in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
28.6 Iedere vordering tot schadevergoeding door Verwerkingsverantwoordelijke tegen Verwerker die niet gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van zes (6) maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 28 Duur en beëindiging
28.1 De Verwerkersovereenkomst komt tot stand nadat de partijen hebben afgesproken dat verwerker diensten en/of producten levert aan verwerkingsverantwoordelijke, dan wel dat verwerkingsverantwoordelijke diensten afneemt en/of uitbesteed aan verwerker.
28.2 De Verwerkersovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van de onderliggende overeenkomst, zoals genoemd onder artikel 12.1 en eindigt zodra de onderliggende overeenkomst eindigt.
28.3 In geval van beëindiging van de Verwerkersovereenkomst zal Verwerker alle Persoonsgegevens overdragen aan Verwerkingsverantwoordelijke, of, op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke de Persoonsgegevens die Verwerker onder zich heeft vernietigen.
28.4 Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Verwerkersovereenkomst voort te duren, blijven na beëindiging gelden. Tot deze verplichtingen behoren onder meer de bepalingen betreffende geheimhouding, overdracht en vernietiging, aansprakelijkheid en toepasselijk recht.

Artikel 29 Ontbinding
29.1 Elke Partij kan de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden indien de wederpartij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de Verwerkersovereenkomst en ook na ingebrekestelling de tekortkoming niet is opgeheven, onverminderd het recht op schadevergoeding.
29.2 Elke Partij kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk ontbinden indien de wederpartij surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de wederpartij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.
29.3 Bevoegdheid tot het ontbinden van de overeenkomst wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst na schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming van de betalingsverplichting van jou als klant.

Artikel 30 Voorwaarden domeinregistraties buiten de EU
Bij het registreren van een domeinnaam buiten de EU (ccTLD's), dien je je ervan bewust te zijn dat Grafiek niet kan instaan voor de privacy van degene op wiens naam de domeinnaam komt te staan (WHOIS). Kies je er ervoor om de domeinnaam te registeren, dan ga je akkoord met het overnemen van de verantwoordelijkheid rondom het delen van persoonsgegevens met de Registry van de betreffende ccTLD. De verantwoordelijkheid ligt daarmee niet meer bij Grafiek.

Artikel 31 Domeinregistratie, (domein)hosting en daaraan gekoppelde en gerelateerde diensten
31.1 Indien je via ons één of meerdere domeinnamen registreert of op jouw naam laat stellen, zullen wij deze voor jou vastleggen of vast laten leggen bij de registry die de desbetreffende domeinnaamextensie uitgeeft. Per domeinnaamextensie zijn mogelijk aanvullende voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn bij Grafiek op te vragen. Enkele registry's hebben we hier alvast op een rijtje gezet.
31.2 Voor sommige domeinnaamextensies, zoals bijvoorbeeld bij .nl-domeinnamen, eist de desbetreffende registry dat een overeenkomst tot stand komt tussen jou en die registry. Je verleent aan ons een volmacht om deze overeenkomst namens jou te sluiten en om namens jou akkoord te gaan met de toepasselijke algemene voorwaarden. De  voorwaarden die van toepassing zijn, zijn bij ons op te vragen. Indien betrokkenheid van een derde nodig is voor het tot stand brengen van de overeenkomst tussen jou en een registry, kunnen wij de door jou aan ons verleende volmacht aan die derde verlenen.
31.3 Duur en opzegging: De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke overeengekomen periode verlengd, tenzij je de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden vóór het einde van de desbetreffende periode.
Nadat wij je opzegging in goede orde hebben ontvangen, krijgt je hiervan van ons een bevestiging per e-mail.
Ook wanneer je een domeinnaam naar een andere hostingprovider wenst te verhuizen, dien je eerst de domeinnaam bij ons op te zeggen. 
Opzeggingen zijn alleen mogelijk indien er bij geen openstaande facturen (meer) zijn. Pas dan wordt de verhuistoken, autorisatiecode (authcode) of EPP-code afgegeven.
Vergeet niet in je opzegging de desbetreffende domeinnaam te vermelden en een werkend e-mailadres naar waar wij de bevestiging kunnen versturen.

Artikel 32 Afwikkeling relatie
Alle materialen die zich bij het einde der relatie als gevolg van de relatie bij Grafiek bevinden, zullen door Grafiek op eerste aanvraag tegen een vergoeding aan de opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen de opdrachtgever aan Grafiek verschuldigd is, zal zijn voldaan.
In alle gevallen, waarin de relatie tussen opdrachtgever en Grafiek eindigt, ingevolge enige bepaling van deze voorwaarden of door tussenkomst van de rechter, blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is.

Artikel 33 Overdracht en plichten
De afspraken tussen Grafiek en opdrachtgever mogen niet worden overgedragen aan derden tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

Artikel 34 Overige
34.1 Wijzigingen van deze Overeenkomst of aanvullingen daarop worden tussen Verwerker en Verwerkingsverantwoordelijke schriftelijk overeengekomen. Wijzigingen of aanvullingen worden vastgelegd in een addendum bij deze overeenkomst en zijn bindend als dit addendum door beide Partijen is ondertekend.
34.2 Eventuele uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen, nadat een poging om het geschil in onderling overleg op te lossen vruchteloos is gebleken, worden beslecht door arbitrage volgens de regels en procedures van het Nederlands Arbitrage Instituut, waarbij de arbiter(s) Nederlands recht zullen toepassen.

Artikel 35 Bevoegde rechter
Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, zullen, tenzij de kantonrechter ter zake van een zodanig geschil bevoegd is, uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de opdrachtnemer gevestigd is. Dit geldt eveneens voor het verkrijgen van voorlopige voorzieningen.

De overeenkomst tussen de leverancier en de opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlandse recht.

 

April 2018

No-nonsense bedrijfsfilosofie

Grafiek Creatieve Communicatie kijkt altijd verder en breder. Denkt mee en is proactief. Komt met gevraagde en ongevraagde adviezen. Maar altijd met de instelling om het beter te doen en uniek te zijn met een creatieve invulling.
Grafiek is een betrokken en uitermate flexibel bureau dat snel acteert en altijd denkt in oplossingen. Door een lage overhead kunnen we dat uitvoeren tegen hele gunstige en correcte tarieven.

Grafiek, het marketing- reclamebureau met een creatieve geest op een meedenkend niveau.
Creativiteit onderscheidt!

Social

  

Groene hosting

The green web foundation. Grafiek reclamebureaugrafiek gebruikt groene hosting

The Green Web Foundation.
Grafiek hosting draait op groene hernieuwbare energie.

embed badge websitetest

embed badge emailtest

Voor moderne en veilige website en e-mailstandaarden
zijn wij opgenomen in The Hall Fame!